นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

เตรียมสอบ 

 

 

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
1 มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสนง.พมจ. 3.54 MB
2

การบริหารองค์กรตามมาตรฐาน การปฏิบัติหน้าที่ของสนง.พมจ.

6.45 MB
3 องค์การ 173.00 KB
4 กองทุนสวัสดิการชุมชน 1.35 MB
5 กองทุน กสจ. 1.00 MB
6 ท้องถิ่น 73.27 KB
7 ปรองดอง 1.40 MB
8 ASCC    
    - พม.ใส่ใจนำคนไทยสู่อาเซียน 10.3 MB
    - พม.กับASCC 3.30 MB
    - ผลสมัชชาอาเซียนจังหวัด 56 58.2 KB
    - การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนพม. 27 KB
9 นโยบาย/ยุทธศาสตร์    
    แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์แบบองค์รวม 117 KB
    แนวทางการกำหนดนโยบายด้านสวัสดิการสังคม 1.86 MB
    นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 891 KB
    ยุทธศาสตร์กระทรวงและแผนการดำเนินงานปี ๒๕๕๕ 103 KB
    การบริหารนโยบาย 2.76 MB
    ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ปี56-66 1.46 MB
10 Value Chain 97.6 KB
11 การขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคม 2.54 MB
12 หลากหลายความรู้    
    การวิเคราะห์สถานการณ์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา 104 KB
    10ปี กระทรวงพัฒนาสังคมฯ 64.5 MB
    เอกสารจากคุณกระสินธุ์ 2.53 MB
    การแก้ไขปัญหาที่ประเทศไทยตกอยู่ในtier 3 22 KB
    โครงการตามแผนตรวจราชการฯ 14 KB
14 ความมั่่นคงของมนุษย์ 1.37 MB
         

เมื่อ 24 มิถุนายน 2557