นโยบาย
แผน
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

 



 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวราณี วงศ์ประจวบลาภ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่
       
 
กลุ่มนโยบายและวิชาการ
กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัดเชียงใหม
มนัสพร ภมรบุตร
รักษาการแทน
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ
วรพงษ์ บุญเคลือบ
หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาและสวัสดิการ
ประดิษฐ บุญตัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศิวาพร วิรัชลาภ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัดเชียงใหม่
กัลยารัตน์ ลิขิตตระการ
นักพัฒนาสังคม
ชำนาญการ
จิตรลดา ประเวทย์จิตต์
นักพัฒนาสังคม
ชำนาญการ
มยุรีย์ กันธาทรัพย์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
นวริญญ์ ปัญญา
นักพัฒนาสังคม
สุวลี มณีวรรณ
พนักงานธุรการ ระดับ ส 3
ชินโชติ จักรผัน
นักพัฒนาสังคม
ชำนาญการ
เสาวนีย์ เรือนมูล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
กรรณิการ์ หน่อพุฒิ
นักพัฒนาสังคม
นริศรา วงค์เลย
นักพัฒนาสังคม
กานต์วรา ทาทอง
นักสังคมสงเคราะห์
ชำนาญการ
แสงจันทร์ จาวารี
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
ธวัชชัย พรมเสพสัก
นักพัฒนาสังคม
อุดร สุเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จินตนา กาทองทุ่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
เบญญาภา สุริยะโชติ
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
ปกรณ์ ประเวทย์จิตต์
นักวิชาการเงินและบัญชี
สาริญา ศฤงคาร
นักพัฒนาสังคม
นภรรสวรรณ สุคำตัน
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
ชำนาญงาน
อาวร มณีวรรณ
พนักงานธุรการ ระดับ ส 3
ปิยณัฐ วงศ์ชัย
นิติกร
ปนัดดา กาญจนมุสิก
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
กัมปนาท กาบทอง
นักสังคมสงเคราะห์
ปฎิบัติการ
วาสนา ตุ่มแดง
พนักงานธุรการ ระดับ ส 3
จุฑาทิพย์ จักขุเรือง
นักสังคมสงเคราะห์
กัญญารัตน์ พิมศิริ
นักสังคมสงเคราะห์
ปฎิบัติการ
สุชาติ นวลนันตา
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
อดุลย์ สุเทพ
พนักงานขับรถยนต์
วัชรพันธ์ รุ่งทรัพย์อนันต์
นักพัฒนาสังคม
สง่า บุญทวี
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
วิไลพร ผารินทร์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สายฝน แก้วรากมุข
พี่เลี้ยง
ตรีทิพยนิภา เขตต์ภูมิเมือง
นักพัฒนาสังคม
สิริกัญญา วะนารักษ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
ประภาวิณี ศรีคำ
พี่เลี้ยง
พิมพร ดวงปันสิงห์
ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
 
สาริณี เนียมรุ่งเรือง
นักพัฒนาสังคม
รุ่งเรือง แย้มมาค
พนักงานทำความสะอาด
 
 
กัณฑ์นิกา แก้วเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
 
นนทนันท์ จันทร์ครุธ
นิติกร
 
 
เบญญทิพย์ วงค์เรือน
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
 
 
ธนวิช สุภาแพ่ง
นิติกร
 
 
กัลยาณี เมฆอรุณ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันการกระทำ
ความรุนแรงในครอบครัว
 
 
ธีระพงษ์ มังคละ
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน
ด้านการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนฯ
 
 
พงษ์สิทธิ์ บัวคำ
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน
ด้านการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนฯ