<
แผน
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น

 

  

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
นางมยุรี ยกตรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

 

วรชาติ พัฒนสิน
นักพัฒนาสังคม
ชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วย พมจ.
กลุ่มการพัฒนาสังคม
กลุ่มสวัสดิการสังคม
และพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ
กลุ่มนโยบายและวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
วรพงษ์ บุญเคลือบ
หัวหน้ากลุ่ม
การพัฒนาสังคม
รสสุคนธ์ ทาริยะ
หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการสังคม
และพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ

วรชาติ พัฒนสิน
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ

วรชาติ พัฒนสิน
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
จิตรลดา ประเวทย์จิตต์
นักพัฒนาสังคม
ชำนาญการ
ศิวาพร วิรัชลาภ
นักสังคมสงเคราะห์
ชำนาญการ
มนัสพร ภมรบุตร
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

มยุรี ดอกบัวนาค
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
ชำนาญงาน
กัลยารัตน์ ลิขิตตระการ
นักพัฒนาสังคม
ชำนาญการ
กัมปนาท กาบทอง
นักสังคมสงเคราะห์
ปฎิบัติการ
สุวลี มณีวรรณ
พนักงานพิมพ์ ระดับ 3

เสาวนีย์ เรือนมูล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
ชินโชติ จักรผัน
นักพัฒนาสังคม
ชำนาญการ
นภรรสวรรณ สุคำตัน
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
นริศรา วงค์เลย
นักพัฒนาสังคม

แสงจันทร์ จาวารี
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
จินตนา กาทองทุ่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
ธัญยา ผัดป้อ
ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3
อุดร สุเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบญญาภา ละสุยะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฎิบัติงาน
วาสนา ตุ่มแดง
พนักงานบริการ
เอกสารทั่วไป ระดับ 2
นวรินทร์ ปัญญา
นักพัฒนาสังคม
ปนัดดา กาญจนมุสิก
เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

อาวร มณีวรรณ
พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ 3
สายฝน แก้วรากมุข
พี่เลี้ยงเด็ก
กรรณิการ์ หน่อพุฒิ
นักพัฒนาสังคม
ขนิษฐา ผิวทองงาม
เจ้าหน้าที่โครงการ

สุชาติ นวลนันตา
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
วัชรพันธ์ รุ่งทรัพย์อนันต์
นักพัฒนาสังคม

ปกรณ์ ประเวทย์จิตต์
นักวิชาการเงิน และบัญช

 
สง่า บุญทวี
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
สาริญา ศฤงคาร
จนท.ประสานงาน
โครงการกองทุน กสจ

ธวัชชัย พรมเสก
นักพัฒนาสังคม

อัมพร เพิ่มพูลพิพัฒน์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อุไรรัตน์ มโนลำ
ผู้ช่วยปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอาย

ปิยะณัฐ วงศ์ชัย
นิติกร
ตรีทิพยนิภา เขตต์ภูมิเมือง
นักพัฒนาสังคม
สาริณี เนียมรุ่งเรือง
นักพัฒนาสังคม
ประภาวิณี ศรีคำ
พี่เลี้ยงเด็ก

 
กัณฑ์นิกา แก้วเจริญ
ผู้ช่วยปฎิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
แพรวภัทรา สารเมือง
นักพัฒนาสังคม

จุฑาทิพย์ จักขุเรือง
นักสังคมสงเคราะห์
 
อดุลย์ สุเทพ
พนักงานขับรถยนต์
ธีระพงษ์ มังคละ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ
สร้างพลังเยาวชนไทยร่วมใจพัฒนาชาต

เบญญทิพย์ วงค์เรือน
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 

 
รุ่งเรือง แย้มมาค
แม่บ้าน
นิรุทธ์ จิระอรุณ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
to be number one
อังสุมาลิน อินทราชา
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
การกระทำความรุนแรงต่อครอบครัว
 

พิมพ์วรีย์ ผาสุขดี
นิติกร