นโยบาย
แผน
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวราณี วงศ์ประจวบลาภ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่
         
 
       
รสสุคนธ์ ทาริยะ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 

เพทาย เมฆี
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ
มุยรีย์ กันธาทรัพย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการหัวหน้าฝ่าบริหารงานทั่วไป
ศิวาพร วิรัชลาภ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดเชียงใหม่
จิตรลดา ประเวทย์จิตต์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
กานต์วรา ทาทอง
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
กลุ่มการพัฒนาสังคม
กลุ่มสวัสการสังคม และพิทักคุ้มครองสิทธ
กลุ่มนโยบายและวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดเชียงใหม
ชินโชติ จักรผัน
นักพัฒนาสังคม
ชำนาญการ
กัมปนาท กาบทอง
นักสังคมสงเคราะห์
ปฎิบัติการ
มนัสพร ภรมบุตร
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
เสาวนีย์ เรือนมูล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นวรินทร์ ปัญญา
นักพัฒนาสังคม
จินตนา กาทองทุ่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กัญญารัตน์ พิมศิริ
นักสังคมสงเคราะห์
ปฎิบัติการ
กัลยารัตน์ ลิขิตตระการ
นักพัฒนาสังคม
ชำนาญการ
แสงจันทร์ จาวารี
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กรรณิการ์ หน่อพุฒิ
นักพัฒนาสังคม
สายฝน แก้วรากมุข
พี่เลี้ยงเด็ก
นภรรสวรรณ สุคำตัน
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ชำนาญงาน
สุวลี มณีวรรณ
พนักงานพิมพ์ ระดับ 3
เบญญาภา ละสุยะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฎิบัติงาน
ธวัชชัย พรมเสก
นักพัฒนาสังคม
วัชรพันธ์ รุ่งทรัพย์อนันต์
นักพัฒนาสังคม
ธัญยา ผัดป้อ
ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3
นริศรา วงค์เลย
นักพัฒนาสังคม
อาวร มณีวรรณ
พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ 3
ปกรณ์ ประเวทย์จิตต์
นักวิชาการเงิน และบัญชี
อุไรรัตน์ มโนลำ
นักพัฒนาสังคม
ประภาวิณี ศรีคำ
พี่เลี้ยง
อุดร สุเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วาสนา ตุ่มแดง
พนักงานบริการ
เอกสารทั่วไป ระดับ 2
ปิยะณัฐ วงศ์ชัย
นิติกร
สาริณี เนียมรุ่งเรือง
นักพัฒนาสังคม
เบญญทิพย์ วงค์เรือน
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย
สาริญา ศฤงคาร
นักพัฒนาสังคม
สุชาติ นวลนันตา
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
จุฑาทิพย์ จักขุเรือง
นักสังคมสงเคราะห์
แพรวภัทรา สารเมือง
นักพัฒนาสังคม
กัลยาณี เมฆอรุณ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันการกระทำ
ความรุนแรงในครอบครัว
ปนัดดา กาญจนมุสิก
เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร
สง่า บุญทวี
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
อดุลย์ สุเทพ
พนักงานขับรถยนต์
ธีระพงษ์ มังคละ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
 
ขนิษฐา ผิวทองงาม
เจ้าหน้าที่โครงกา
อัมพร เพิ่มพูลพิพัฒน์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
         
วิรุณรัตน์ ตุ่มแดง
เจ้าหน้าที่โครงการ
 
ตรีทิพยนิภา เขตต์ภูมิเมือง
นักพัฒนาสังคม
 
   
กัณฑ์นิกา แก้วเจริญ
ผู้ช่วยปฎิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
 
   
นนทนันท์ จันทร์ครุธ
นิติกร
 
     
ธารทอง สาละวิน
พนักงานขับรถยนต์
 
     
รุ่งเรือง แย้มมาค
พนักงานทำความสะอาด