นโยบาย
แผน
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)

 

  

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
นางมยุรี ยกตรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

 

วรชาติ พัฒนสิน
นักพัฒนาสังคม
ชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วย พมจ.
กลุ่มการพัฒนาสังคม
กลุ่มสวัสดิการสังคม
และพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ
กลุ่มนโยบายและวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้ากลุ่ม
การพัฒนาสังคม
หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการสังคม
และพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ

วรชาติ พัฒนสิน
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ

วรชาติ พัฒนสิน
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
จิตรลดา ประเวทย์จิตต์
นักพัฒนาสังคม
ชำนาญการ
ศิวาพร วิรัชลาภ
นักสังคมสงเคราะห์
ชำนาญการ
มนัสพร ภมรบุตร
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

มยุรี ดอกบัวนาค
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
ชำนาญงาน
ชินโชติ จักรผัน
นักพัฒนาสังคม
ชำนาญการ
กัมปนาท กาบทอง
นักสังคมสงเคราะห์
ปฎิบัติการ
กัลยารัตน์ ลิขิตตระการ
นักพัฒนาสังคม
ชำนาญการ
เสาวนีย์ เรือนมูล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
จินตนา กาทองทุ่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นภรรสวรรณ สุคำตัน
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
สุวลี มณีวรรณ
พนักงานพิมพ์ ระดับ 3

แสงจันทร์ จาวารี
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
วาสนา ตุ่มแดง
พนักงานบริการ
เอกสารทั่วไป ระดับ 2
ธัญยา ผัดป้อ
ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3
นริศรา วงค์เลย
นักพัฒนาสังคม

เบญญาภา ละสุยะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฎิบัติงาน
สายฝน แก้วรากมุข
พี่เลี้ยงเด็ก
ประภาวิณี ศรีคำ
พี่เลี้ยงเด็ก
อุดร สุเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อาวร มณีวรรณ
พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ 3
วัชรพันธ์ รุ่งทรัพย์อนันต์
นักพัฒนาสังคม

นวรินทร์ ปัญญา
นักพัฒนาสังคม
สาริญา ศฤงคาร
จนท.ประสานงาน
โครงการกองทุน กสจ

สุชาติ นวลนันตา
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
อุไรรัตน์ มโนลำ
ผู้ช่วยปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอาย

กรรณิการ์ หน่อพุฒิ
นักพัฒนาสังคม

ปนัดดา กาญจนมุสิก
เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

สง่า บุญทวี
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
สาริณี เนียมรุ่งเรือง
นักพัฒนาสังคม
ปกรณ์ ประเวทย์จิตต์
นักวิชาการเงิน และบัญช

ขนิษฐา ผิวทองงาม
เจ้าหน้าที่โครงการ

อัมพร เพิ่มพูลพิพัฒน์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
แพรวภัทรา สารเมือง
นักพัฒนาสังคม

ธวัชชัย พรมเสก
นักพัฒนาสังคม
ตรีทิพยนิภา เขตต์ภูมิเมือง
นักพัฒนาสังคม
ธีระพงษ์ มังคละ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ
สร้างพลังเยาวชนไทยร่วมใจพัฒนาชาต

ปิยะณัฐ วงศ์ชัย
นิติกร

 
กัณฑ์นิกา แก้วเจริญ
ผู้ช่วยปฎิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
นิรุทธ์ จิระอรุณ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
to be number one
จุฑาทิพย์ จักขุเรือง
นักสังคมสงเคราะห์
 
อดุลย์ สุเทพ
พนักงานขับรถยนต์
 
เบญญทิพย์ วงค์เรือน
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 

 
รุ่งเรือง แย้มมาค
แม่บ้าน
 
อังสุมาลิน อินทราชา
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
การกระทำความรุนแรงต่อครอบครัว