นโยบาย
แผน
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)

 

  

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

นางมยุรี ยกตรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่
         

วรชาติ พัฒนสิน
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วย พมจ.ชม.
 

       
วรชาติ พัฒนสิน
รักษาการหัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
มนัสพร ภรมบุตร
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ
มุยรีย์ กันธาทรัพย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการหัวหน้าฝ่าบริหารงานทั่วไป
ศิวาพร วิรัชลาภ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดเชียงใหม่
จิตรลดา ประเวทย์จิตต์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
ศิวาพร วิรัชลาภ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
กลุ่มการพัฒนาสังคม
กลุ่มสวัสการสังคม และพิทักคุ้มครองสิทธ
กลุ่มนโยบายและวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดเชียงใหม
ชินโชติ จักรผัน
นักพัฒนาสังคม
ชำนาญการ
กัมปนาท กาบทอง
นักสังคมสงเคราะห์
ปฎิบัติการ
กัลยารัตน์ ลิขิตตระการ
นักพัฒนาสังคม
ชำนาญการ
มยุรี ดอกบัวนาค
เจ้าพนักงานการพัฒนาสังคม
ชำนาญงาน
นวรินทร์ ปัญญา
นักพัฒนาสังคม
กานต์วรา ทาทอง
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
กัญญารัตน์ พิมศิริ
นักสังคมสงเคราะห์
ปฎิบัติการ
สุวลี มณีวรรณ
พนักงานพิมพ์ ระดับ 3
เสาวนีย์ เรือนมูล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
กรรณิการ์ หน่อพุฒิ
นักพัฒนาสังคม
จินตนา กาทองทุ่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นภรรสวรรณ สุคำตัน
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ชำนาญงาน
นริศรา วงค์เลย
นักพัฒนาสังคม
แสงจันทร์ จาวารี
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
ธวัชชัย พรมเสก
นักพัฒนาสังคม
สายฝน แก้วรากมุข
พี่เลี้ยงเด็ก
ธัญยา ผัดป้อ
ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3
อุดร สุเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบญญาภา ละสุยะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฎิบัติงาน
ปกรณ์ ประเวทย์จิตต์
นักวิชาการเงิน และบัญชี
วัชรพันธ์ รุ่งทรัพย์อนันต์
นักพัฒนาสังคม
ประภาวิณี ศรีคำ
พี่เลี้ยง
ปนัดดา กาญจนมุสิก
เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
อาวร มณีวรรณ
พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ 3
ปิยะณัฐ วงศ์ชัย
นิติกร
สาริญา รามขำ
นักพัฒนาสังคม
เบญญทิพย์ วงค์เรือน
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ขนิษฐา ผิวทองงาม
เจ้าหน้าที่โครงการ
วาสนา ตุ่มแดง
พนักงานบริการ
เอกสารทั่วไป ระดับ 2
จุฑาทิพย์ จักขุเรือง
นักสังคมสงเคราะห์
อุไรรัตน์ มโนลำ
นักพัฒนาสังคม
คนิงนิจ วงค์ใย
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันการกระทำ
ความรุนแรงในครอบครัว
วิรุณรัตน์ ตุ่มแดง
เจ้าหน้าที่โครงการ
สุชาติ นวลนันตา
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
ลลิตา สุเทพ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สาริณี เนียมรุ่งเรือง
นักพัฒนาสังคม
   
สง่า บุญทวี
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
 
         
แพรวภัทรา สารเมือง
นักพัฒนาสังคม
   
อัมพร เพิ่มพูลพิพัฒน์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
ธีระพงษ์ มังคละ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
   
ตรีทิพยนิภา เขตต์ภูมิเมือง
นักพัฒนาสังคม
 
นิรุทธ์ จิระอรุณ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
to be number one
   
กัณฑ์นิกา แก้วเจริญ
ผู้ช่วยปฎิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
 
     
นนทนันท์ จันทร์ครุธ
นิติกร
 
     
อดุลย์ สุเทพ
พนักงานขับรถยนต์
 
     
รุ่งเรือง แย้มมาค
พนักงานทำความสะอาด