นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่
       
 
กลุ่มนโยบายและวิชาการ
กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัดเชียงใหม
นายวรพงษ์ บุญเคลือบ
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ
นายสำราญ อินทะเสน
หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาและสวัสดิการ
นายประดิษฐ บุญตัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวศิวาพร วิรัชลาภ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัดเชียงใหม่
นางกัลยารัตน์ ลิขิตตระการ
นักพัฒนาสังคม
ชำนาญการ
นางสาวกานต์วรา ทาทอง
นักสังคมสงเคราะห์
ชำนาญการ
นางมยุรีย์ กันธาทรัพย์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
นางสาวนวริญญ์ ปัญญา
นักพัฒนาสังคม
นายอุดร สุเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางเสาวนีย์ เรือนมูล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
นายนิธิโรจน์ จักรผันชีวี
นักพัฒนาสังคม
ชำนาญการ
นางสาวกรรณิการ์ หน่อพุฒิ
นักพัฒนาสังคม
นายวัชรพันธ์ รุ่งทรัพย์อนันต์
นักพัฒนาสังคม
นางจินตนา กาทองทุ่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นางสาวแสงจันทร์ จาวารี
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นายธวัชชัย พรมเสพสัก
นักพัฒนาสังคม
นางสาวสาริญา ศฤงคาร
นักพัฒนาสังคม
นางสาวนภรรสวรรณ สุคำตัน
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
ชำนาญงาน
นางสาวเบญญาภา สุริยะโชติ
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
นายปกรณ์ ประเวทย์จิตต์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาริณี เนียมรุ่งเรือง
นักพัฒนาสังคม
นายกัมปนาท กาบทอง
นักสังคมสงเคราะห์
ปฎิบัติการ
นางสาวสุวลี มณีวรรณ
พนักงานธุรการ ระดับ ส 3
นายปิยณัฐ วงศ์ชัย
นิติกร
นายนนทนันท์ จันทร์ครุธ
นิติกร
นางสาวกัญญารัตน์ พิมศิริ
นักสังคมสงเคราะห์
ปฎิบัติการ
นางสาวอาวร มณีวรรณ
พนักงานธุรการ ระดับ ส 3
นางสาวจุฑาทิพย์ จักขุเรือง
นักสังคมสงเคราะห์
นางสาวกัณฑ์นิกา แก้วเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสายฝน แก้วรากมุข
พี่เลี้ยง
นางวาสนา ตุ่มแดง
พนักงานธุรการ ระดับ ส 3
นายอดุลย์ สุเทพ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวปนัดดา กาญจนมุสิก
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางสาวประภาวิณี ศรีคำ
พี่เลี้ยง
นายสุชาติ นวลนันตา
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
นางสาวเบญญทิพย์ วงค์เรือน
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
นายสง่า บุญทวี
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
 
นางสาวกัลยาณี เมฆอรุณ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ
เพื่อป้องกันการกระทำ
ความรุนแรงในครอบครัว
นางสาวตรีทิพยนิภา เขตต์ภูมิเมือง
นักพัฒนาสังคม
 
นายธนวิช สุภาแพ่ง
นิติกร
นางพิมพร ดวงปันสิงห์
ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
 
 
นายนิรุทธ์  จิระอรุณ
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
นางสาวรุ่งเรือง แย้มมาค
พนักงานทำความสะอาด
 
 
นางสาวจิรัชยา ทุ่งปันคำ
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
นายนพพร พิจารณ์
พนักงานขับรถยนต์