สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
มาตรฐาน
โครงการ / กิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน จ.เชียงใหม่
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
ผู้สูงอายุ
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ

 

  

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
นางมยุรี ยกตรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

 

วรชาติ พัฒนสิน
นักพัฒนาสังคม
ชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วย พมจ.
กลุ่มการพัฒนาสังคม
กลุ่มสวัสดิการสังคม
และพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ
กลุ่มนโยบายและวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
วรพงษ์ บุญเคลือบ
หัวหน้ากลุ่ม
การพัฒนาสังคม
รสสุคนธ์ ทาริยะ
หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการสังคม
และพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ

วรชาติ พัฒนสิน
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ

วรชาติ พัฒนสิน
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
จิตรลดา ประเวทย์จิตต์
นักพัฒนาสังคม
ชำนาญการ
ศิวาพร วิรัชลาภ
นักสังคมสงเคราะห์
ชำนาญการ
ทัศนลักษณ์ วงค์สุริยศิกดิ์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
มยุรี ดอกบัวนาค
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
ชำนาญงาน
กัลยารัตน์ ลิขิตตระการ
นักพัฒนาสังคม
ชำนาญการ
กัมปนาท กาบทอง
นักสังคมสงเคราะห์
ปฎิบัติการ
มนัสพร ภมรบุตร
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

เสาวนีย์ เรือนมูล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
ชินโชติ จักรผัน
นักพัฒนาสังคม
ชำนาญการ
นภรรสวรรณ สุคำตัน
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
สุวลี มณีวรรณ
พนักงานพิมพ์ ระดับ 3

แสงจันทร์ จาวารี
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
จินตนา กาทองทุ่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
ธัญยา ผัดป้อ
ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3
นริศรา วงค์เลย
นักพัฒนาสังคม

เบญญาภา ละสุยะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฎิบัติงาน
วาสนา ตุ่มแดง
พนักงานบริการ
เอกสารทั่วไป ระดับ 2
นวรินทร์ ปัญญา
นักพัฒนาสังคม
อุดร สุเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อาวร มณีวรรณ
พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ 3
สายฝน แก้วรากมุข
พี่เลี้ยงเด็ก
กรรณิการ์ หน่อพุฒิ
นักพัฒนาสังคม
ปนัดดา กาญจนมุสิก
เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

สุชาติ นวลนันตา
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
วัชรพันธ์ รุ่งทรัพย์อนันต์
นักพัฒนาสังคม

ปกรณ์ ประเวทย์จิตต์
นักวิชาการเงิน และบัญช

 
สง่า บุญทวี
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
สาริญา ศฤงคาร
จนท.ประสานงาน
โครงการกองทุน กสจ

ธวัชชัย พรมเสก
นักพัฒนาสังคม

อัมพร เพิ่มพูลพิพัฒน์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อุไรรัตน์ มโนลำ
ผู้ช่วยปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอาย

ปิยะณัฐ วงศ์ชัย
นิติกร
ตรีทิพยนิภา เขตต์ภูมิเมือง
นักพัฒนาสังคม
ชรัญย์ญา สุคำปัน
นักพัฒนาสังคม

ประภาวิณี ศรีคำ
พี่เลี้ยงเด็ก

 
กัณฑ์นิกา แก้วเจริญ
ผู้ช่วยปฎิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
สาริณี เนียมรุ่งเรือง
นักพัฒนาสังคม
เบญญทิพย์ วงค์เรือน
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
 
อดุลย์ สุเทพ
พนักงานขับรถยนต์
แพรวภัทรา สารเมือง
นักพัฒนาสังคม

อังสุมาลิน อินทราชา
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
การกระทำความรุนแรงต่อครอบครัว
 
รุ่งเรือง แย้มมาค
แม่บ้าน
ธีระพงษ์ มังคละ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ
สร้างพลังเยาวชนไทยร่วมใจพัฒนาชาต

พิมพ์วรีย์ ผาสุขสี
นิติกร
 

นิรุทธ์ จิระอรุณ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
to be number one