นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

ภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
1 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 227.50 KB
2 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 204.40 KB
3 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ 494.60 KB
4 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 158.43 KB
5 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 184.94 KB
6 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 120.16 KB
7 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่ 987.24 KB
8 นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 360.67 KB
9 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน 96.41 KB
10 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 81.69 KB
11 ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ 455.12 KB
12 พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง 228.81 KB
13 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ 326.39 KB
14 สำนักงานเคหะชุมชน เชียงใหม่ ๑ 271.28 KB
15 สำนักงานเคหะชุมชน เชียงใหม่ ๒ 219.24 KB
16 สำนักงานภาคเหนือตอนบน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 170.95 KB