นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

แบบรายงานผลการดำเนินงานการตรวจราชการ ปี 59


เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
1 แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2559
 
  - แบบสรุปข้อมูลการดำเนินงานรอบ12เดือน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 12.85 KB
  - แบบสรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะตามนโยบาย 8 - 5 - 11 12.80 KB
2 แบบรายงานผลการดำเนินงานการตรวจราชการ ปี 59    

- คำชี้แจงประกอบการจัดทำรายงานการตรวจราชการ ปี 59 762.06 KB

- แบบตรวจติดตามนโยบายปฏิรูป 5 ด้าน 66.00 KB

- แบบตรวจติดตามนโยบายพันธกิจ 11 ด้าน 97.50 KB

- แบบตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วน 8 ด้าน 83.00 KB

- แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559 38.50 KB