นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

การสนับสนุนการจัดบริการล่ามภาษามือ

การสนับสนุนการจัดบริการล่ามภาษามือ

1.ความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม

          คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยการพูดและการฟังได้ สามารถใช้บริการ ล่ามภาษามือ” เป็นสื่อหรือสิ่งอำนวยความสะดวก ในการเรียนรู้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวันและบริการต่างๆ รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม อันจะนำไปสู่การยอมรับเช่นเดียวกับคนทั่วไป

๒.วัตถุประสงค์

          เพื่อให้คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายได้รับบริการล่ามภาษามืออย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  ซึ่งจะทำให้คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป

๓.วิธี/ขั้นตอนการดำเนินงาน

     3.1 คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ยื่นขอรับริการล่ามภาษามือตามบบ ลม.03 ณ หน่วยจัดบริการล่ามภาษามือภายในจังหวัด

     3.2  หน่วยจัดบริการล่ามภาษามือพิจารณาคำขอรับบริการล่ามภาษามือ ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอรับบริการล่ามภาษามือ ประสานล่ามภาษามือให้บริการ และแจ้งให้คนพิการที่ขอรับบริการทราบ กรณีที่คนพิการไม่ได้รับบริการล่ามภาษามือให้ดำเนินการแจ้งเหตุผลที่ไม่ได้รับบริการให้คนพิการทราบด้วย

     3.3 ล่ามภาษามือที่ได้รับการจดแจ้งตามบัญชีรายชื่อของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ให้บริการล่ามภาษามือแก่คนพิการ

     3.4 ในการให้บริการล่ามภาษามือแก่คนพิการ ให้ล่ามภาษามือรายงานผลการปฏิบัติงานล่ามภาษามือตามแบบ ลม.05 โดยให้คนพิการที่ได้รับบริการและหน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรับรองในรายงานด้วย

     3.5 คนพิการประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการล่ามภาษามือตามแบบ ลม.05 ทุกครั้งที่ได้รับการจัดบริการล่ามภาษามือ

     3.6 หน่วยจัดบริการล่ามภาษามือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการล่ามภาษามือ แก่ล่ามภาษามือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ พก. กำหนด

     3.7 หน่วยจัดบริการล่ามภาษามือ รายงานผลการบริการล่ามภาษามือตามแบบ ลม.06เป็นประจำทุกเดือน

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
1 แบบขอรับบริการล่ามภาษามือ (ลม.03).doc 202.50 KB
2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานล่ามภาษามือ (ลม.04).doc 197.00 KB
3 แบบประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการล่ามภาษามือ(ลม.05).doc 41.00 KB
4 แผนปฏิบัติการ 5 ปี(ล่ามภาษามือ)พ.ศ.2555-2559.pdf 1.10 MB