นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

สนับสนุนการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

สนับสนุนการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

          สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการ โดยมีกิจกรรมการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้หน่วยงาน/องค์การทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนสถานประกอบการ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ที่กำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

          ดังนั้น การดำรงชีวิตประจำวันของคนพิการจึงมีความสำคัญยิ่ง ที่จะต้องมีความสะดวกและปลอดภัยทำให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานต่างๆในการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการรวมถึงการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการและได้รับสิทธิประโยชน์จากบริการสาธารณะต่างๆ ซึ่งมีหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
1 ไฟล์ตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการและคนทุกวัย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2.pdf 4.96 MB