นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

ส่งเสริมการขจัดการเลือกปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิคนพิการและการส่งเสริมการมีบัตรประจำตัวคนพิการ

ส่งเสริมการขจัดการเลือกปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิคนพิการและการส่งเสริม

การมีบัตรประจำตัวคนพิการ

1. ความสำคัญของโครงการ

          ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ และการออกบัตรการกำหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ การขอสละสิทธิ ของคนพิการ และอายุบัตรประจำตัวคนพิการ พ.ศ.2552 ฉบับแก้ไข ฉบับ 2 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 และระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ พ.ศ. 2552 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้คนพิการต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการเพื่อได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีจำนวนคนพิการได้มาขอทำบัตรประจำตัวคนพิการเป็นจำนวนมากเพื่อจะได้เข้าสิทธิสวัสดิการดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานออกบัตรประจำตัวคนพิการและจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรประจำตัวคนพิการ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

          1)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานออกบัตรประจำตัวคนพิการและบันทึกข้อมูลคนพิการ

          2)  เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรประจำตัว

    คนพิการ

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

          1. การผลักดันให้เกิดสังคมสวัสดิการ

          2. การพัฒนาสังคมเข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

          3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม

          4. การยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการด้านพัฒนาสังคม

4. กลุ่มเป้าหมาย

 

- คนพิการต้องการมีบัตรประจำตัวคนพิการใหม่และคนพิการที่บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
1 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ.pdf 386.67 KB