นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ


1.ความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม


                    เพื่อปรับสภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อคนพิการอย่างทั่วถึง  คนพิการสามารถดำรงชีวิต ใช้ประโยชน์และปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันในที่อยู่อาศัยได้โดยสะดวกและปลอดภัยเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป และเพื่อสร้างกระแสสังคมในวงกว้างให้ตระหนักถึงความจำเป็นของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ


2.วัตถุประสงค์


          2.1 เพื่อขจัดข้อจำกัดและอุปสรรคของสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยของคนพิการในท้องถิ่นที่มีภาวะความ ยากลำบากในการดำรงชีวิตและปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันในที่อยู่อาศัย


               2.2 เพื่อสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตและปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันในที่อยู่อาศัยได้โดยสะดวกมีความมั่นคงปลอดภัยและถูกสุขอนามัย


 


3.วิธี/ขั้นตอนการดำเนินงาน


          3.1 สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัด เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการในท้องถิ่นรายละไม่เกิน 20,000 บาท


                    3.2 สร้างความรู้ความเข้าใจการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ฯลฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


                    3.3 ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน


 


                    3.4 รายงานผลการดำเนินการและการเบิกจ่ายให้ พก. ทราบ

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์ม การยื่นคำขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ.pdf 95.82 KB