นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

อพม.

สมาชิกอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ (อพม.)
จิตรกรใช้อารมณ์ผสมสี    นักดนตรีใช้อารมณ์ผสมเสียง


นักร้องใช้อารมณ์ผสมสำเนียง     อ.พ.ม.ใช้อารมณ์ผสมใจ


          งานอาสาสมัครเป็นงานระดับสากลที่คนทุกระดับที่มีความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมที่จะเป็นอาสาสมัครได้ พระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำรัสว่า อาสาสมัครจะต้องรำลึกถึงอยู่เสมอว่า ศรัทธาในงานอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลื่อผู้อื่นนั้นเกิดด้วยตนเอง  คนที่มีความรู้สึกเห็นชอบในงานอาสาสมัคร    มีศรัทธาที่ทำงาน มีเวลาที่จะปฏิบัติงานและพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัคร


          กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์     ได้ส่งเสริมให้ผู้มีจิตอาสาได้ร่วมเป็นอาสาสมัครพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)ทำหน้าที่เป็นกลไกการดำเนินงานพัฒนาสังคมในพื้นที่ ดูแลช่วยเหลือประชาชนในชุมชนของตนเอง        อันจะส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมได้มากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี


          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำ ทำเนียบ (อพม.)เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อประสานการทำงานร่วมกันทั้งในกลุ่มเดียวกันและสำหรับผู้เกี่ยวข้องที่จะทำงานร่วมกับ อพม.

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
1 คู่มือ อพม.1 950.21 KB
2 คู่มือ อพม.2 362.02 KB
3 ทำเนียบอพม.ระดับตำบล..xlsx 60.10 KB