นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรอบแนวทางในการจัดทำโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

1. เพื่อให้รายละเอียดโครงการครบถ้วนและให้การพิจารณาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพองค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจะต้องใช้แบบฟอร์มเสนอโครงการของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

2. องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจะต้องเป็นองค์กรคนพิการหรือองค์กรเพื่อคนพิการที่มีคุณสมบัติตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2552 หมวด 1 ข้อ 5

3. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด

4. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องมีกลุ่มเป้าหมาย และมีสถานที่ดำเนินงานภายในจังหวัด

5. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องมีชุมชน,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้   

-สนับสนุนสถานที่

-สนับสนุนวิทยากร

-สนับสนุนงบประมาณ

-สนับสนุนอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ

-สนับสนุนอาหาร-เครื่องดื่ม

-สนับสนุนยานพาหนะ

-สนับสนุนอาสาสมัคร

-อื่นๆ

6. ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจารณา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดควรตรวจสอบคุณสมบัติตาม ข้อ 1-5 หากมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามข้อ 1-5 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ควรแจ้งให้องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทราบเพื่อปรับแก้ให้สอดคล้องต่อไป และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการพร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา และนำโครงการเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจารณาแล้วจะเห็นชอบหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ หากไม่เห็นชอบสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ควรแจ้งให้องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทราบ หากเห็นชอบให้ส่งโครงการดังกล่าวมาที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนและคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพิจารณาอนุมัติตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

7. การพิจารณารายการค่าใช้จ่ายในโครงการให้เป็นไปตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องกำหนดอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่กองทุนให้การสนับสนุนในการจัดทำแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552

8.หากโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนไม่เป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนจังหวัดหรือมีกลุ่มเป้าหมายและการดำเนินการหลายจังหวัด ให้ส่งมาที่สำนักงานส่งเสริมการพิจารณา และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เมื่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจารณาแล้วจะเห็นชอบหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเนอโครงการหากไม่เห็นชอบสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดควรแจ้งให้องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทราบ หากเห็นชอบให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ พร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาและส่งโครงการดังกล่าวมาที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เพื่อนำเสนอคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหรือคณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการพิจารณา และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพิจารณาอนุมัติตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

9. เมื่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน พิจารณาอนุมัติโครงการแล้วสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาโครงการให้จังหวัดทราบพร้อมทั้งโอนเงินให้จังหวัด เพื่อดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุนโครงการให้แก่องค์กรที่เสนอขอรับการสนับสนุน

*************

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
1 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ.docx 16.61 KB
2 แบบเสนอโครงการกองทุนคนพิการ.doc 131.50 KB