นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

กองทุนคุ้มครองเด็ก

กรอบทิศทางในการจัดสรรเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก ได้จำลำดับความสำคัญ เพื่อให้มีการให้น้ำหนักกับงานที่ต้องส่งเสริมให้มีการดำเนินงานตามลำดับดังนี้

 

1.การพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก

-การจัดทำฐานข้อมูลเด็กกลุ่มต่างๆ

-การจัดทำแผนบูรณาการด้านการคุ้มครองเด็กร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่

-มีการพัฒนาระบบงาน เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ ถูกทารุณกรรม ถูกนำไปแสวงหาประโยชน์ อย่างเป็นระบบ

-การพัฒนาทีมสหวิชาชีพและบุคลากรผู้ทำงานด้านเด็กให้มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงาน

-การส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการคุ้มครองเด็ก

-มีการเฝ้าระวังปัญหาเด็กในชุมชน

-การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานคุ้มครองเด็ก

2.การส่งเสริมศักยภาพองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในการคุ้มครองเด็ก

-การทำกิจกรรมหรือโครงการที่มีการบรูณาการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเครือข่ายในพื้นที่

-การจัดตั้งกลไกต่างๆเพื่อการคุ้มครองเด็กและครอบครัว

-การส่งเสริมองค์กรด้านเด็กและครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้มีบทบาทดูแลเด็กและครอบครัวในชุมชน

-การทำกิจกรรม เพื่อตรวจตราสถานที่เสี่ยงสำหรับเด็ก

-การทำกิจกรรม เพื่อเปิดเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความคิดเห็นและสภาพปัญหา

-การจัดทำฐานข้อมูลเด็กกลุ่มต่างๆในชุมชน

3.การพัฒนาเด็กและเยาวชน

-ให้เด็กมีความผูกพันในครอบครัว ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีทักษะอาชีพ และเคารพสิทธิผู้อื่น

-ให้เด็กมีสุขภาพ และพลานามัยแข็งแรง รู้จักป้องกันตัวเองจากโรค และสิ่งเสพติด

-มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน

-รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

-รู้จักที่จะช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ

4.การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

-การแก้ไขเด็กและเยาวชนในพื้นที่

-การวางระบบการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่

-การส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่

-การส่งเสริมให้ชุมชน สถานศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่

5.การส่งเสริมศักยภาพครอบครัวเพื่อการเลี้ยงดูบุตรอย่างเหมะสม

-มีการให้ความรู้แก่ บิดา มารดา ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กแต่ละช่วงวัย การแก้ปัญหาพฤติกรรมของเด็กแต่ละช่วงวัย การเลี้ยงดูเด็กที่ต้องการ และการดูแลเด็กเป็นพิเศษ

-การให้ความรู้แก่ บิดามารดา หรือผู้ปกครอง ในเรื่องการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวเพื่อให้เกิดความผ่าสุขและความเป็นอยู่ที่เหมาะสม

-มีการจัดกิจกรรมให้เด็กและครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธภาพหรือแก้ไขปัญหาและประเด็กต่างๆ

-มีการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลไก หรือการบริการให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาในการเลี้ยงดูบุตร

-มีการพัฒนาศักยภาพครอบครัวให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อเด็กและเยาวชน

-การส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ โรงเรียน วัด และชุมชน เพื่อใช้กิจกรรมเป็นเครื่องอบรมขัดเกลาและพัฒนาเด็ก

6.การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก

-มีการสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ผู้บริหาร สถานศึกษา ครู บุคลากรด้านสาธารณสุขและอื่นๆ รับทราบบทบาทตามที่กฎหมายกำหนดและมีส่วนร่วมเฝ้าระวังปัญหาเด็กในชุมชน

-มีการผลักดันสื่อประเภทต่างๆที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสให้สังคม เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองเด็กในชุมชน

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
1 กรอบกองทุนคุ้มครองเด็ก.doc 34.50 KB
2 แบบ คคด.02(ปรับปรุงครั้งที่3).doc 102.00 KB
3 แบบ คคด.04.pdf 81.58 KB
4 แบบ คคด.11.pdf 70.39 KB