นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมกระบวนงานและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายอุดร  สุเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมกระบวนงานและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2562  ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนายพูนพัฒน์  ขันธาโรจน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที - TOT Academy จังหวัดนนทบุรี

0020.jpg

0037.jpg

_0032.jpg

0056.jpg

0073.jpg

S__23265297.jpg

_0027.jpg