นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลครอบครัว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายวรพงษ์ บุญเคลือบ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในชุมชนสามัคคีพัฒนา และชุมชนวันโลกโมฬี เพื่อวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยบริเวณคลองร่องกระแจะ ผลการจัดเก็บข้อมูล  จัดเก็บได้ 22 ครัวเรือน เเบ่งออกเป็นชุมชนสามัคคีพัฒนา 5 ครัวเรือน และวัดโลกโมฬี 17 ครัวเรือน

10172.jpg

10173.jpg

S__1204331.jpg

S__1204332.jpg

S__1204336.jpg