นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวเบญญทิพย์ สิงห์ธร นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวจิรัชญา ทุ่งปันคำ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2 ราย ณ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

S__1900680.jpg

S__1900681.jpg

S__1900682.jpg

S__1900683.jpg