นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

ประชุมวางแผนดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารงานสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ

นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นางสาวกานต์วรา  ทาทอง  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมวางแผนดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารงานสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจ.ชม ซึ่งเป็นการจับสลากออกกึ่งหนึ่งและสรรหาสมาชิกเพิ่มใหม่ ให้ได้จำนวน 21 คน ใน25 อำเภอ ซึ่งจะมีการดำเนินการช่วงเดือนตุลาคม
S__35274793_resize.jpg
S__35274794_resize.jpg
S__35274795_resize.jpg
S__35274796_resize.jpg