นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวเบญญทิพย์ สิงห์ธร นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวรำไพพรรณ ชัยบุญเรือง จนท.ศปคม. และนางสาวจิรัชญา ทุ่งปันคำ จนท.โครงการเด็กแรกเกิด ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2 ครอบครัว ในพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

S__15294507.jpg

S__15294508.jpg

S__15294509.jpg

S__15294510.jpg