นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

ประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพจัดการเรียน กศน.สำหรับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

นางจิราพร  เชาวน์ประยูร  ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวกานต์วรา  ทาทอง  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาวกัญญารัตน์  พิมศิริ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพจัดการเรียน กศน.สำหรับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ซึ่งจะนำไปปรับใช้ให้กับครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาสให้กับเด็กกลุ่มเร่ร่อน ณ สนง.กศน.อ.เมือง ร่วมกับเครือข่าย อาทิเช่น ตร.ภาค5,พม.,ศึกษาธิการ, องค์กรภาคเอกชน เป็นต้น ซึ่งจะเชิญหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องทำบันทึกข้อตกลงบูรณาการเป็นเครือข่ายทำงานในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้


35697.jpg35698.jpg35699.jpg35700.jpg