นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

ประชุมหารือกับทีมงานต่อต้านการค้ามนุษย์จากสหรัฐอเมริกา

นางจิราพร  เชาวน์ประยูร  ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมหารือกับทีมงานต่อต้านการค้ามนุษย์จากสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยสำนักงานติดตามและต่อต้านการค้ามนุษย์จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ตำรวจภูธรภาค 5 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางเจนนิเฟอร์  ฮาร์ไฮ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับพลตำรวจตรีมนตรี  สัมบุณณานนท์ ที่ได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ณ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเชียงใหม่


S__15294485.jpg

S__15294486.jpgS__15294487.jpg