นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

โครงการอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 6/2562

นายวรพงษ์ บุญเคลือบ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร โครงการอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 6/2562 ในหัวข้อ "การคุ้มครองช่วยเหลือ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส" กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 100 คน ณ วิทยาลัยการปกครอง (ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

106194.jpg

S__6602763.jpg

S__6602764.jpg