นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นางจิราพร  เชาวน์ประยูร  ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าพบนายวิรุฬ  พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  และมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

1_resize.JPG

2_resize.JPG

3_resize.JPG

4_resize.JPG