นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

ต้อนรับคณะจากสถาบันวิจัย EPRI

นางจิราพร  เชาวน์ประยูร  ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  ต้อนรับคณะจากสถาบันวิจัย EPRI (Economic Policy & Research Institute NPC) ประเทศแอฟริกาใต้ และบรรยายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมของหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้แทนเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านคุ้มครองเด็ก จากประเทศ บังกลาเทศ  ยูกันดา มาลาวี ไนจีเรีย ฝรั่งเศส จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

1_resize.JPG

2_resize.JPG

3_resize.JPG

4_resize.JPG

5.jpg