นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

การสรรหาและคัดเลือกผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR)

 ด้วย ดร. เสรี นนทสูติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR) คนปัจจุบัน จะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง

ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และกระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียนในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติมีพันธกิจในการดำเนินการกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้แทนไทยฯ คนใหม่ ซึ่งจะมีวาระการปฏิบัติหน้าที่

ระหว่างปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และกระทรวงการต่างประเทศ ได้ขอความอนุเคราะห์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชาสัมพันธ์และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการรับสมัครผู้แทนไทยฯ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยฯ ดังกล่าว เพื่อให้กระบวนการคัดเลือกผู้แทนไทยฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมอย่างกว้างขวาง


                   ในการนี้ เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครฯ อย่างกว้างขวางและเป็นที่รับรู้โดยทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงขอความร่วมมือมายังท่านในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการรับสมัครผู้แทนไทยฯ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยฯ ดังกล่าว โดยมีกำหนดระยะเวลาการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ ทั้งนี้ สามารถดูข่าวการประชาสัมพันธ์จาก www.m-society.go.th ได้อีกทางหนึ่ง

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
1 ประกาศ/ใบสมัคร 3.58 MB