นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

อบรมเชิงปฏิบัติการจิตสาธารณะ สู่ธุรกิจเพื่อสังคมและเครือข่ายประชารัฐ

 นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตสาธารณะ สู่ธุรกิจเพื่อสังคมและเครือข่ายประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจและวิสาหกิจชุมชนให้มีจิตสาธารณะและมีบทบาทในการพัฒนาสังคมในฐานะประชารัฐ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยภาคธุรกิจการจ้างงานคนพิการ ภาคธุรกิจที่มีกิจกรรม CSR ในพื้นที่ กลุ่มองค์กรเอกชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 100 คน  ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2561

P1030178_resize.JPG

P1030189_resize.JPG

P1030191_resize.JPG

P1030195_resize.JPG

P1030208_resize.JPG

P1030210_resize.JPG