นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

การช่วยเหลือกรณีนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ กรณีไฟไหม้ที่บ้านเปาโล ตำบลแม่สูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ปกครองบ้านพักเด็ก นายอำเภอฝาง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน และเหล่ากาชาด ได้เดินทางมาให้กำลังใจนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ กรณีไฟไหม้ที่บ้านเปาโล ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง พร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ และเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมีเจ้าหน้าที่และประชาชน และญาติของนักเรียน รอต้อนรับ

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg