นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีผู้สูงอายุมีความพิการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวจุฑาทิพย์ จักขุเรือง 
นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ ( เชียงใหม่) กิ่งกาชาดอำเภอหางดง และเทศบาลน้ำแพร่พัฒนา ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีผู้สูงอายุมีความพิการประสบความยากลำบากในการดำเนินชีวิตและมีการนำเสนอเรื่องลงโซเชี่ยล จากการเยี่ยมบ้านพบผู้ประสบปัญหามีสภาพความเป็นอยู่ที่ลำบาก อาศัยอยู่กับบุตรชายที่มีวามพิการทางจิตใจและบุตรสาวที่มีเชื้อ HIV ครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่มีรายได้ และไม่มีที่อยู่อาศัย ปัจจุบันอาศัยในที่ดินของบุคคลอื่น

การให้ความช่วยเหลือ

1.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ได้มอบถุงยังชีพและสอบข้อเท็จจริงเพื่อนำข้อมูลไปวางแผนเพื่อการช่วยเหลือในระยะยาว

2.สำนักงานเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพและมอบเงินสงเคราะห์จำนวน 1,000 บาท

3.กิ่งกาชาดอำเภอหางดงมอบถุงยังชีพจำนวน 1 ถุง

4.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ ( เชียงใหม่) มอบเครื่องนอนจำนวน 1 ชุด

5.เทศบาลน้ำแพร่พัฒนาบริจาคเตียงนอน

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg