นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

เดิน-วิ่งมินิมาราธอนเพื่อรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

สำนักงานอัยการภาค 5ร่วมกับสำนักงานอัยการในสังกัด

ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมงาน

เดิน-วิ่งมินิมาราธอนเพื่อรณรงค์

ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

วันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561

เวลา 06.00 น.

ณ สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


รายละเอียดเพิ่มเติม    https://attorneyrun.wixsite.com/anti-violence-2018