นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่

นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งอนุมัติให้ผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน ๑๗ ราย รายละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวนทั้งสิ้น ๔๖๕,๐๐๐.- บาท  ซึ่งมีผู้สูงอายุแสดงเจตนาสละสิทธิ์ ๑ ราย เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น ทั้งนี้มอบหมายให้พนักงานกองทุนผู้สูงอายุชี้แจงข้อผูกพันทางสัญญาแก่ผู้สูงอายุที่กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

IMG_2198.JPG
8436.jpg
IMG_2192.JPG
IMG_2194.JPG
IMG_2195.JPG