นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

ขขายเวลารับสมัครการประกวดผลงานนวัฒกรรมการจัดขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561pic-1515126448851.jpg

ประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561

การส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจส่งผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง โดยการส่งใบสมัคร พร้อมไฟล์คลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ภาพถ่าย รูปเล่มนำเสนอรายละเอียดแนวคิดและขั้นตอนการจัดทำผลงาน ความยาว ๓ – ๕ นาที โดยแบ่งการประกวดฯ ออกเป็น ๒ รอบ ดังนี้

               รอบที่ ๑ การพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดฯ ฯ จำนวน ๖๖ รางวัล โดยไม่เรียงลำดับ

              รอบที่ ๒ จัดพิธีมอบเงินรางวัลสนับสนุนทีมผู้ผ่านเข้า

ขั้นตอนการรับสมัคร

                 กำหนดส่งใบสมัคร พร้อมรายละเอียดข้อมูลผลงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๑
โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องจัดทำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลงาน เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเอกสาร ดังนี้

- ชื่อผู้สมัคร  อาชีพ/ตำแหน่ง จำนวนไม่เกิน ๓ คน ต่อทีม

-  ชื่อผลงาน ไฟล์คลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ความยาว ๓ – ๕ นาที  พร้อมภาพถ่าย รูปเล่มนำเสนอรายละเอียดแนวคิดและขั้นตอนการจัดทำผลงาน - ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

- รายละเอียดแนวคิดในการประดิษฐ์ผลงาน

- ลักษณะเด่นของผลงานสร้างสรรค์

- วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ผลงาน พร้อมระบุแหล่งที่มาของวัสดุ และค่าใช้จ่าย

- การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์

- ความชัดเจนด้านความเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน 

รอบการประกวดฯ จำนวน ๖๖ รางวัล และจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานการประกวดฯ รอบชิงชนะเลิศ  

การส่งผลงาน

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ ๑ จัดส่งใบสมัคร พร้อมไฟล์คลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ภาพถ่าย รูปเล่มนำเสนอรายละเอียดแนวคิดและขั้นตอนการจัดทำผลงาน ความยาว ๓ – ๕ นาทีไปยังกลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ ชั้น ๒ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๔๙ พระราม ๖ ซอย ๓๐ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

ช่องทางที่ ๒ จัดส่งใบสมัคร พร้อมไฟล์คลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ความยาว ๓ – ๕ นาที  พร้อมภาพถ่าย รูปเล่มนำเสนอรายละเอียดแนวคิดและขั้นตอนการจัดทำผลงาน ไปยัง E-Mail: Singpraditdeqp@gmail.com ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๕๖๐๘

 

เอกสารแนบ

โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ปี 2561 ลงเว็บประชาสัมพันธ์

ขนาดไฟล์:0.23 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 65 ครั้ง

ใบสมัคร โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 61

ขนาดไฟล์:0.24 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 68 ครั้ง