นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและเครือข่ายชุมชนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและเครือข่ายชุมชนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านสุขภาพและสังคม รวมทั้งส่งเสริมเครือข่ายชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้สูงอายุ เเละเครือข่าย จำนวน 100 คน ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg