นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

ออกตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

นายธนวิช สุภาแพ่ง นิติกร และนางสาวรำไพพรรณ ชัยบุญเรือง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมออกตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและให้ความรู้กฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แก่สถานประกอบกิจการ จำนวน 8 แห่ง ซึ่งเป็นกิจการประเภทร้านนวด สปา จำนวน 7 แห่ง และกิจการประเภทก่อสร้างจำนวน 1 แห่ง โดยมีหน่วยงานที่ร่วมตรวจบูรณาการ ประกอบด้วย สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 19 เชียงใหม่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ   กอ.รมน.จังหวัด.ชม. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ผลการตรวจปรากฏว่าทุกสถานประกอบกิจการมีการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างถูกต้องและไม่พบพฤติการณ์ที่เข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg