นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

การพัฒนาศักยภาพเรื่องสุขภาพมารดาและเด็ก

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวกานต์วรา ทาทอง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาวจิรัชญา ทุ่งปันคำ จนท.ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องสวัสดิการเงินอุดหนุนต่างๆ จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ริมร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ การประชุมเพื่ออบรม อสม.ในพื้นที่แม่ริม ได้รับการพัฒนาศักยภาพเรื่องสุขภาพมารดาและเด็ก รวมถึงการฝากครรภ์การดูแลหลังคลอด กลุ่มเป้าหมายจำนวน 180 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริม
S__21463044.jpg

S__21463046.jpg

S__7135331.jpg