นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

“คือหัตถาครองพิภพ! หญิงพิการทางสมอง เก็บของเก่าขายแลกเงินมา ซื้อของกินให้ลูกรัก “

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวจุฑาทิพย์ จักขุเรือง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือ กรณีมีการเสนอข่าว คือหัตถาครองพิภพ! หญิงพิการทางสมอง เก็บของเก่าขายแลกเงินมา ซื้อของกินให้ลูกรัก จากการลงพื้นที่พร้อมนักพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี ได้ข้อมูลจากนางฉลวย เจ้าของบ้านเช่าให้ข้อมูลว่า นางจันทร์สมอายุ 58 ปี มีอาชีพเก็บของเก่าขาย ส่วนลูกชายนางจันทร์สม อายุ 33 ปี มีอาชีพรับจ้างขัดปาเก้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้รับค่าจ้างวันละ 320 บาท

    แนวทางการช่วยเหลือ

1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพ

    เครื่องใช้อุปโภคบริโภค

2. ประสานสำนักงานเทศบาลตำบลไชยสถาน และผู้นำชุมชนดูแลอย่างใกล้ชิด

    และแนะนำให้พานางจันทร์สมไปตรวจประเมินความพิการเพื่อทำบัตรคนพิการ

S__13082684.jpg

S__13082685.jpg

S__13082686.jpg

S__13082702.jpg

S__13082703.jpg