นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

“กรณีเด็กหญิงกตัญญูสู้ชีวิต หาเงินเลี้ยงพ่อพิการกับแม่ที่ป่วยส่งตัวเองเรียน”

นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือ กรณีเด็กหญิงกตัญญูสู้ชีวิต หาเงินเลี้ยงพ่อพิการกับแม่ที่ป่วยส่งตัวเองเรียนจากการสัมภาษณ์พ่อของเด็ก พบว่าพ่อของเด็กป่วยเป็นโรคเบาหวานทำให้ต้องตัดขาทั้งสองข้าง ส่วนมารดาของเด็กมีอาชีพรับจ้างได้รับค่าจ้างวันละ 300 บาทและมีโรคประจำตัวคือไทรอยด์เป็นพิษ โรคหัวใจทำให้ไม่สามารถทำงานหนักได้ ส่วนตัวเด็กนั้น ปัจจุบันจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม จากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ครอบครัวของเด็กมีฐานะยากจน สภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม รายได้ของมารดาไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน


การช่วยเหลือ


1. สนง.พมจ.ชม. มอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจำนวน 2,000 บาท


2. ประสานเทศบาลตำบลสันผักหวานในการดำเนินการของบประมาณจากสนง.พมจ.ชม.
เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ในวงเงิน 20,000 บาท


3. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ แนะนำในเรื่องของการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยไม่เสียดอกเบี้ย


S__13041667.jpg


S__13041668.jpg


S__13041677.jpg


S__13041676.jpg