นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ดาวโหลดเอกสาร
ดับ ชื่อไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
1 เดือน ตุลาคม 2560  125 KB
2 เดือน พฤศจิกายน 2560 134 KB
3 เดือน ธันวาคม 2560 137 KB
4 เดือน มกราคม 2561 142 KB
5 เดือน กุมภาพันธ์ 2561  61 KB
 6 เดือน มีนาคม 2561 145 KB
7 เดือน เมษายน 2561 150 KB
8 เดือน พฤษภาคม 2561 150 KB
 9 เดือน มิถุนายน 2561 153 KB
10 เดือน กรกฎาคม 2561 153 KB

11 เดือน สิงหาคม 2561 154 KB