นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561

          วันที่ 31 มกราคม2560 นางจิราพร  เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ อนุกรรมการและเลขานุการ ของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 โดยมติที่ประชุม อนุมัติเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัว จำนวน 11 ครอบครัว เด็ก 18 คน เป็นเงิน 139,000 บาท  นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในการประชุมณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

S__13738002.jpg

S__13738003.jpg