นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน

         วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องแนวทางการจัดตั้งและดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในทุกแห่ง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประธานชมรมผู้สูงอายุ แกนนำผู้สูงอายุ และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๔๕ คน ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

18340.jpg

18341.jpg

18342.jpg