นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

การมอบเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่    มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่   ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งอนุมัติให้ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน ๓๒ ราย รายละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๙๓๗,๐๐๐.- บาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้สูงอายุมีทุนประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้มอบหมายให้พนักงานกองทุนผู้สูงอายุชี้แจงข้อผูกพันทางสัญญาแก่ผู้สูงอายุที่กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 

IMG_0236.JPG

IMG_0237.JPG

IMG_0244.JPG

IMG_0245.JPG