นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

งานวันพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ 2560

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัด กำหนดจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2561  ซึ่งกำหนดประเด็นหลัก(Theme) คือ การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน “Transformation towards sustainable and resilient society for all” มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน(พ.ศ.๒๕๗๐) ภายใต้แนวคิด“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (leave no one behind) ณ โถงนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ 

IMG_9126_resize.JPG

IMG_9233_resize.JPG

IMG_9249_resize.JPG

IMG_9278_resize.JPG

IMG_9345_resize.JPG

IMG_9690_resize.JPG

IMG_9753_resize.JPG