นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยnews1860.jpg


ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย ให้มีความทันสมัย เข้าถึงประชาชนทุกช่วงวัยและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในภารกิจของกระทรวงมหาดไทยรองรับนโยบายการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

จึงประชาสัมพันธ์ให้มาร่วมเป็นครอบครัวมหาดไทย และติดตามข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) ทางช่องทางดังนี้

Facebook Fanpage : "กระทรวงมหาดไทย PR"
Twitter : "กระทรวงมหาดไทย PR"
Instagram : "กระทรวงมหาดไทย PR"