นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

กิจกรรมงานเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2017) “สุขสราญ งามบุปผา ใต้หล้าพระบารมี”

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2017) “สุขสราญ งามบุปผา ใต้หล้าพระบารมีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 08.00 – 18.00 น. และศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 – 19.30 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-114110-5

001.jpg

002.jpg