นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

มอบเงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินมอบเงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ให้แก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จำนวน ๔ แห่ง  แห่งละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท)  ได้แก่


) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง


) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง


) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม


) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง 


IMG_8997.JPG.IMG_8987.JPG


IMG_8989.JPG


IMG_8991.JPG


IMG_9013.JPG