นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวจุฑาทิพย์ จักขุเรือง นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการตามที่นำเสนอในโซเชี่ยล กรณีเมียพิการแขนขาด ต้องคอยดูแลสามีพิการติดเตียงกว่า 10 ปี ครอบครัวยากจน ทั้งบ้านเหลือเงิน 10 บาท นั้น

จากการสัมภาษณ์ นายสมจิตร วัดนันท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ให้ข้อมูลเบื้องต้นดังนี้ นางดำ ปันเรือน อายุ 58 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว (แขนขาด 1 ข้าง) อาศัยอยู่กับนายสอน ปันเรือน อายุ56 ปี สามี พิการทางการเคลื่อนไหว ติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่11 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีบุตรด้วยกัน 3 คน แต่งงานและออกไปอยู่กับครอบครัวมาเยี่ยมเป็นบางครั้ง นางดำประกอบอาชีพ ขายของป่า โดยการหาเองและรับซื้อจากชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันแล้วนำไปวางขายข้างทาง ถนนฮอด-อมก๋อย รายได้ไม่แน่นอน นอกจากนี้จากการตรวจสอบข้อมูล นางดำได้รับการบริการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ จำนวน 40,000 บาท

สภาพปัญหา

1.ครอบครัวมีฐานะยากจน รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว เนื่องจากรายได้จากการหาของป่าขายจะเป็นไปตามฤดูกาล

2.นายสอนมีแผลกดทับหลายจุด จะต้องดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนางดำไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีข้อจำกัดและไม่มีแรงในการพลิกตัวนายสอน และมีความต้องการแพมเพิสสำหรับผู้ใหญ่ สำลี อุปกรณ์ทำแผล และที่นอนที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย

3.สภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม หน้าต่างผุพัง ภายในบ้านมีกลิ่นฉุน

การดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

1.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร นม แพมเพิสสำหรับผู้ใหญ่ และประสานขออาสาสมัครในหมู่บ้านช่วยกันทำความสะอาดบ้านของคนพิการเพื่อให้มีสุขลักษณะที่ดีขึ้น

2.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน มอบชุดเครื่องนอน ถุงยังชีพเครื่องใช้อุปโภคบริโภค และเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 2,000 บาท

3.นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ่อหลวง มอบถุงยังชีพ และอำนวยความสะดวกในการพาคนพิการไปโรงพยาบาล

S__10231937.jpg

S__10231936.jpg

S__10231935.jpg

S__10231938.jpg