นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

พิธีประทานรางวัล "ประชาบดี" และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 นางจิราพร  เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงานพิธีประทานรางวัล "ประชาบดี" และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560
โดยประธานในพิธี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานรางวัลฯ
ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล 3 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทบุคคลทำประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก "นายวีระชัย ไชยมงคล" กำนันตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลงานที่โดดเด่น จัดตั้งบ้านพักฉุกเฉินและคลีนิคใกล้บ้านใกล้ใจ ช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก

2. ประเภทองค์กรทำประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก "พันธกิจเอดส์ สภาคริสตจักร จังหวัดเชียงใหม่ ผลงานโดดเด่น จัดตั้งมูลนิธิบ้านบ้านสบาย ไว้สำหรับเป็นที่พักพึ่งแก่ผู้ติดเชื้อ HIV/โรคเอดส์

3. ประเภทบุคคลยากลำบากเพื่อทำประโยชน์ "นายวัลลภ  รินทิมา" ผลงานโดดเด่น เป็นผู้ยากลำบาก ที่คอยช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลและองค์กรที่ทำความดีช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ประจำปี 2560

S__12435468.jpg

S__12435466.jpg

S__12435467.jpg

S__12435471.jpg

S__12435472.jpg