นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

ปฏิบัติการสืบสวนขยายผลความผิดที่อาจเกี่ยวกับคดีค้ามนุษ

นางจิราพร  เชาวน์ประยูร  ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายกัมปนาท กาบทอง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวเบญญทิพย์ วงค์เรือน จนท.ศปคม. เข้าร่วมศูนย์ปฏิบัติการสืบสวนขยายผลความผิดที่อาจเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์ กลุ่มที่ 3 เพื่อสรุปผลรายงานการคัดกรองผู้เสียหายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งผลการดำเนินงานในพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค 5 มี 2 คดี ได้ทำการคัดกรองร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชียงใหม่ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ ณ ตำรวจภูธรภาค 5

204956.jpg

204957.jpg