นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

รับคณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ รับคณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ นำโดย นางศิริรัตน์   อายุวัฒน์ หัวหน้าคณะกรรมการ ฝ่ายราชประชาสมาสัยฯ และคณะ รวมจำนวน 3 คน เพื่อติดตามงานโครงการราชประชาสมาสัย เฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ และพูดคุยแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการฯ ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

S__11288648.jpg

S__11288649.jpg

S__11288650.jpg