นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

ร่วมมอบป้ายบ้าน ผ้าห่ม และข้าวสาร ให้แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับปรุงที่อยู่อาศัย

นายวรพงษ์ บุญเคลือบ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนายพงศกร ตุลานนท์ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขต1 เชียงใหม่ ผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมมอบป้ายบ้าน ผ้าห่ม และข้าวสาร ให้แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ตามโครงการ "ธอส. สร้างหรือซ่อมแซมบ้าน เพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้/ด้อยโอกาส" จำนวน 4 ราย ณ อำเภอดอยสะเก็ด

S__10878987.jpg

S__10878989.jpg

S__10878990.jpg

S__10878991.jpg

S__10878992.jpg