นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

นิเทศนักศึกษาฝึกวิชาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ อาจารย์บัณฑิต ทิพย์เดช อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกวิชาชีพมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีนักศึกษามาฝึกวิชาชีพ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 2 คน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการประกอบอาชีพในภายหน้า และเพื่อให้การฝึกวิชาชีพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นิสิตฝึกวิชาชีพจะอยู่ในความดูแล ติดตามและประเมินผลของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

IMG_6754.JPG