นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

การอบรมหลักสูตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 420 ชั่วโมง

นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 420 ชั่วโมง ตามโครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ผ่านทางกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพตอบสนองต่อจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากในพื้นที่เอง และที่มาจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ

DSCF7011.JPG

DSCF6977.JPG

DSCF7004.JPG

DSCF6983.JPG

DSCF6987.JPG

DSCF7011.JPG