นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

เวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม สังคมสู่ความยั่งยืน”

นางสาวราณี วงศ์ประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2560 ภายใต้หัวข้อ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม สังคมสู่ความยั่งยืนโดยมีพล.ตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. เป็นประธานพิธีเปิด โดยเวทีดังกล่าวเป็นการเปิดพื้นที่งานวิชาการและนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ (Area Based) ด้วยการประสานความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม สู่การสร้างมาตรฐานงานด้านสังคมสำหรับการพัฒนาไปสู่สังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง “No One Left Behind” โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 550 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกกระทรวง พม. ภาครัฐ  ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และเครือข่ายภาคประชาชน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


S__29302830.jpg


S__29302831.jpg


S__29302832.jpg


S__29302840.jpg


S__11706378.jpg


S__11706379.jpg