นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

โครงการบริการสวัสดิการเงินอุดหนุนแก่เด็กในครอบครัวยากจน

โครงการบริการสวัสดิการเงินอุดหนุนแก่เด็กในครอบครัวยากจน เป็นโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กปฐมวัย ที่จะเติบใหญ่เป็นอนาคตและกำลังของประเทศชาติ ได้ร่วมกันวางแผนงานกำหนดการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางพัฒนาล่าช้า น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งอยู่ในครอบครัวยากจน เพื่อจะได้ช่วยเติมเต็มให้เด็กและครอบครัวคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยมี นางทิพย์วัลย์ อุ่นนันกาศ สาธารณสุขอำเภอแม่ริม เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่เด็ก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการดูแลเด็กในครอบครัวให้มีคุณภาพ ณ สำนักงานสาธารสุขอำเภอแม่ริม  จำนวน 10 รายๆละ 1,000.- รวมเป็นเงิน 10,000.-บาท

S__1351755.jpg

S__1351756.jpg

S__1351757.jpg